PROJEKTY UE

WSPÓLNIE

INWESTUJEMY W ROZWÓJ

Uruchomienie produkcji innowacyjnego i ekologicznego opakowania kartonowego o unikalnych cechach konstrukcyjnych przeznaczonego do magazynowania i transportu naturalnych produktów spożywczych”

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorstwa „BIELDRUK” SP. J. P. A. DĄBROWSCY poprzez wdrożenie wyników prac B+R i wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego produktu – ekologicznego opakowania kartonowego o unikalnych cechach konstrukcyjnych, przeznaczonego do magazynowania i transportu produktów spożywczych.
Dzięki zaplanowanym w projekcie działaniom będzie możliwa realizacji wielu celów szczegółowych głównie w obszarze innowacyjności i konkurencyjności, ekonomiczno-finansowym, zrównoważonego rozwoju i polityk horyzontalnych UE. Projekt jest w pełni zgodny z głównym celem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, jakim jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych.
Całkowity koszt realizacji Projektu:
33 364 700,00 PLN
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych:
32 005 600,00 PLN
wkład Funduszy Europejskich:
22 403 920,00 PLN
okres realizacji:
01.12.2021 r – 31.12.2023 r

Projekt pt. „Wdrożenie zaleceń audytu wzorniczego i strategii wzorniczej
w Usługowym Zakładzie Poligraficznym ”BIELDRUK” Sp. j. P. A. Dąbrowscy” 
realizowany w ramach Programu Operacyjny Polska Wschodnia, 2014-2020, Oś priorytetowa 1: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.4: „Wzór na konkurencję” II Etap.

  1. Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Usługowego Zakładu Poligraficznego „BIELDRUK” Spółki Jawnej P. A. Dąbrowscy poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa.

  1. Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie potencjału firmy w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa. Nastąpi implementacja czterech innowacji: produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej. W efekcie realizacji projektu wzornictwo stanie się przewagą konkurencyjną przedsiębiorstwa, co wpłynie na rozszerzenie oferty o nowe linie wzornicze opakowań kartonowych zabezpieczonych uszlachetnieniami wykonanymi w technologii foliowania na zimno (cold stamping) i wzrost przychodów przedsięborstwa.

  1. Wartość projektu:  5 567 226,00 PLN
  1. Wkład Funduszy Europejskich: 2 996 000,00 PLN

Usługowy Zakład Poligraficzny „Bieldruk” Spółka Jawna P. A. Dąbrowscy
zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.01-20-2580/20-00, zawartą w dniu 14.05.2021 r., realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-2580/20
pn. „Optymalizacja systemów cyfrowych i bezpieczeństwa informacji w Usługowym Zakładzie Poligraficznym „Bieldruk” Spółka Jawna P. A. Dąbrowscy w celu podniesienia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa”
dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,
Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typu projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).

Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Wartość projektu: 60 270,00 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE: 41 650,00 PLN.

Usługowy Zakład Poligraficzny „Bieldruk” Spółka Jawna P. A. Dąbrowscy
zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.01-20-2581/20-00, zawartą w dniu 14.05.2021 r.,
realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-2581/20
pn. Analiza technologiczna organizacji i jej stopnia gotowości na innowacje cyfrowe w celu podniesienia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej Usługowego Zakładu Poligraficznego „Bieldruk” Spółka Jawna P. A. Dąbrowscy”
dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,
Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typu projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).

Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Wartość projektu: 60 270,00 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE: 41 650,00 PLN.

Projekt pt. „Audyt wzorniczy i strategia wzornicza dla Usługowego Zakładu Poligraficznego „BIELDRUK” Sp. j. P. A. Dąbrowscy” realizowany w ramach Programu Operacyjny Polska Wschodnia, 2014-2020, Oś priorytetowa 1: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.4: „Wzór na konkurencję”.

Cel projektu:

Celem projektu jest udoskonalenie procesu projektowania i wdrażania nowych wyrobów poligraficznych poprzez zakup usług doradczych w zakresie przeprowadzenia indywidualnego audytu wzorniczego w Usługowym Zakładzie Poligraficznym „BIELDRUK” Sp. j. P. A. Dąbrowscy i opracowania strategii wzorniczej oraz wzrost przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w oparciu o wzornictwo.

Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu będzie strategia wzornicza opracowana w wyniku przeprowadzonego audyty, która zdiagnozuje potrzeby i oczekiwania rynkowe dotyczące produkowanych przez Usługowy Zakład Poligraficzny „BIELDRUK” Sp. j. P. A. Dąbrowscy wyrobów poligraficznych oraz pozwoli na wyróżnenie oferty spośród konkurencji. W efekcie realizacji projektu wzornictwo stanie się przewagą konkurencyjną przedsiębiorstwa, co wpłynie na wzrost innowacyjności oferty
i wzrost przychodów.

Wartość projektu:  51 660,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 35 700,00 PLN

Uruchomienie produkcji łatwo otwieralnego opakowania kartonowego o wysokiej odporności na działanie olejków eterycznych”

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorstwa „BIELDRUK” Sp. J. P. A. Dąbrowscy poprzez wdrożenie wyników prac B+R i wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego w skali międzynarodowej produktu – łatwo otwieralnego opakowania kartonowego o właściwościach proekologicznych oraz o wysokiej odporności na działanie olejków eterycznych. Dzięki zaplanowanym w projekcie działaniom będzie możliwa realizacji wielu celów szczegółowych głównie w obszarze innowacyjności i konkurencyjności, ekonomiczno-finansowym, zrównoważonego rozwoju i polityk horyzontalnych UE.

całkowity koszt realizacji projektu:

44 963 412,66 PLN

całkowita kwota wydatków kwalifikowanych:

33 728 900,00 PLN

wkład Funduszy Europejskich:

23 610 174,00 PLN

okres realizacji:

1 wrzesień 2019 r. – 31 grudzień 2022 r.

Projekt pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa BIELDRUK poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcji udoskonalonych i uszlachetnionych opakowań z papieru i tektury” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020, 1. Oś priorytetowa: „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3.: „Wsparcie inwestycji w przedsiebiorstwach”.

1. Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym i krajowym poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji opakowań z papieru i tektury.

2. Planowane efekty: Efektem realizacji inwestycji będzie wdrożenie udoskonalonych technologii produkcji opakowań z papieru i tektury na bazie których do oferty firmy wprowadzone zostaną udoskonalone produkty: opakowania i wyroby opakowaniowe uszlachetnione i opakowania i wyroby opakowaniowe z zabezpieczeniami w postaci mikrodruku.

3. Wartość projektu: 6 144 340,67 PLN

4. Wkład Funduszy Europejskich: 2 497 699,46 PLN