PN-EN ISO 14001:2015

PLAN, DO, CHECK, ACT

logo_ISO_14001_certified

System zarządzania środowiskowego

Działamy zgodnie z normą ISO 14001.

Podstawowym celem systemu zarządzania środowiskowego jest stworzenie odpowiednich warunków do funkcjonowania organizacji w sposób, który pozwoli zminimalizować negatywne czynniki oddziałujące na środowisko naturalne.

Istotą normy ISO 14001 jest wspomaganie organizacji w zarządzaniu wpływem jej działań, wyrobów i usług na środowisko oraz minimalizacja tego oddziaływania i efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów.

Norma pozwala zbudować System Zarządzania Środowiskowego w oparciu o tzw. podejście procesowe. Jednym z najważniejszych elementów, podobnie jak w ISO 9001, jest uwzględnienie ciągłego doskonalenia w działaniach danej organizacji. Doskonalenie to prowadzone jest w oparciu o założenia tzw. cyklu Deminga (PDCA). Zakłada ona cztery etapy działania: plan – planuj, do – wykonaj, check – sprawdź, act – działaj.