Projekty UE WSPÓLNIE INWESTUJEMY W ROZWÓJ

Usługowy Zakład Poligraficzny „Bieldruk” Spółka Jawna P. A. Dąbrowscy
zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.01-20-2580/20-00, zawartą w dniu 14.05.2021 r., realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-2580/20
pn. „Optymalizacja systemów cyfrowych i bezpieczeństwa informacji w Usługowym Zakładzie Poligraficznym „Bieldruk” Spółka Jawna P. A. Dąbrowscy w celu podniesienia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa”
dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,
Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typu projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).

Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Wartość projektu: 60 270,00 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE: 41 650,00 PLN.


Usługowy Zakład Poligraficzny „Bieldruk” Spółka Jawna P. A. Dąbrowscy
zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.01-20-2581/20-00, zawartą w dniu 14.05.2021 r.,
realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-2581/20
pn. Analiza technologiczna organizacji i jej stopnia gotowości na innowacje cyfrowe w celu podniesienia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej Usługowego Zakładu Poligraficznego „Bieldruk” Spółka Jawna P. A. Dąbrowscy”
dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,
Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typu projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).

Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Wartość projektu: 60 270,00 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE: 41 650,00 PLN.


Projekt pt. „Audyt wzorniczy i strategia wzornicza dla Usługowego Zakładu Poligraficznego „BIELDRUK” Sp. j. P. A. Dąbrowscy” realizowany w ramach Programu Operacyjny Polska Wschodnia, 2014-2020, Oś priorytetowa 1: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.4: „Wzór na konkurencję”.

  1. Cel projektu:

Celem projektu jest udoskonalenie procesu projektowania i wdrażania nowych wyrobów poligraficznych poprzez zakup usług doradczych w zakresie przeprowadzenia indywidualnego audytu wzorniczego w Usługowym Zakładzie Poligraficznym „BIELDRUK” Sp. j. P. A. Dąbrowscy i opracowania strategii wzorniczej oraz wzrost przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w oparciu o wzornictwo.

  1. Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu będzie strategia wzornicza opracowana w wyniku przeprowadzonego audyty, która zdiagnozuje potrzeby i oczekiwania rynkowe dotyczące produkowanych przez Usługowy Zakład Poligraficzny „BIELDRUK” Sp. j. P. A. Dąbrowscy wyrobów poligraficznych oraz pozwoli na wyróżnenie oferty spośród konkurencji. W efekcie realizacji projektu wzornictwo stanie się przewagą konkurencyjną przedsiębiorstwa, co wpłynie na wzrost innowacyjności oferty
i wzrost przychodów.

  1. Wartość projektu:  51 660,00 PLN
  1. Wkład Funduszy Europejskich: 35 700,00 PLN

Uruchomienie produkcji łatwo otwieralnego opakowania kartonowego o wysokiej odporności na działanie olejków eterycznych”

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorstwa „BIELDRUK” Sp. J. P. A. Dąbrowscy poprzez wdrożenie wyników prac B+R i wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego w skali międzynarodowej produktu – łatwo otwieralnego opakowania kartonowego o właściwościach proekologicznych oraz o wysokiej odporności na działanie olejków eterycznych. Dzięki zaplanowanym w projekcie działaniom będzie możliwa realizacji wielu celów szczegółowych głównie w obszarze innowacyjności i konkurencyjności, ekonomiczno-finansowym, zrównoważonego rozwoju i polityk horyzontalnych UE.

całkowity koszt realizacji projektu:

44 963 412,66 PLN

całkowita kwota wydatków kwalifikowanych:

33 728 900,00 PLN

wkład Funduszy Europejskich:

23 610 174,00 PLN

okres realizacji:

1 wrzesień 2019 r. – 30 czerwiec 2021 r.

Projekt pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa BIELDRUK poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcji udoskonalonych i uszlachetnionych opakowań z papieru i tektury” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020, 1. Oś priorytetowa: „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3.: „Wsparcie inwestycji w przedsiebiorstwach”.

1. Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym i krajowym poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji opakowań z papieru i tektury.

2. Planowane efekty: Efektem realizacji inwestycji będzie wdrożenie udoskonalonych technologii produkcji opakowań z papieru i tektury na bazie których do oferty firmy wprowadzone zostaną udoskonalone produkty: opakowania i wyroby opakowaniowe uszlachetnione i opakowania i wyroby opakowaniowe z zabezpieczeniami w postaci mikrodruku.

3. Wartość projektu: 6 144 340,67 PLN

4. Wkład Funduszy Europejskich: 2 497 699,46 PLN

Z przyjemnością informujemy, iż nasza firma realizuje grant udzielony w ramach projektu ,,Granty na badania i innowacje” dofinansowanego z Funduszy Europejskich realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 „Bon na usługi badawcze” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020.

1. Cel projektu: Celem grantu jest zakup licencji na specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania produkcją poligraficzną.

2. Planowane efekty: Zakupiona w ramach przedsięwzięcia licencja na system do zarządzania produkcją poligraficzną pozwoli zintegrować wszystkie informacje z poszczególnych działów firmy w jedno spójne i wydajne środowisko pracy. Wdrożenie systemu zarządzania produkcją poligraficzną pozwoli na usprawnienie komunikacji w firmie, uproszczenie procedur, a przez to oszczędność czasu, surowców, zwiększenie wydajności produkcji co prowadzi do wzrostu sprzedaży i w efekcie wzmocnienia konkurencyjności firmy.

3. Wartość projektu: 163 885,20 PLN

4. Wkład Funduszy Europejskich: 99 930,00 PLN

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO – INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPOWP

WWW.RPOWP.WROTAPODLASIA.PL

Usługowy Zakład Poligraficzny ,,BIELDRUK” Sp. J. P. A. Dąbrowscy zrealizował projekt pt. ,,Zakup nowatorskich maszyn poligraficznych kluczem do wzrostu konkurencyjności Drukarni BIELDRUK” nr WND-RPPD.01.04.02-20-152/12 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 „Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw”, Podziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.04.02-20-152/12-00 z dnia 28.01.2015 r. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Przedmiotem projektu była rozbudowa parku produkcyjnego drukarni Bieldruk poprzez wdrożenie innowacyjnego sprzętu i oprogramowania. W wyniku zrealizowania projektu wprowadzono do oferty firmy nowe innowacyjne produkty tj.: – najwyższej jakości opakowania z zastosowaniem unikalnych uszlachetnień i efektów „drip-off” nadających im indywidualne cechy; – najwyższej jakości produkty z zastosowaniem efektu skórki pomarańczowej; – innowacyjne produkty hybrydowe POS /STANDY, STOJAKI, POSTERY, HEADERY/.
Ponadto udoskonalone zostały następujące produkty: – efektywne jakościowo i cenowo produkty niskonakładowe, – najwyższej jakości produkty w formacie B1, najwyższej jakości opakowania zarówno w niskich, jak i wysokich nakładach.

Możemy również poszczycić się zakończonym już projektem pt. „Wzrost konkurencyjności Drukarni BIELDRUK poprzez zakup innowacyjnych maszyn poligraficznych oraz wdrożenie nowoczesnego oprogramowania do zarządzania przygotowalnią offsetową” nr WND-RPPD.01.04.02-20-052/11 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 „Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw”, Podziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.04.02-20-052/11-00 z dnia 07.09.2012 r. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W ramach tego projektu nastąpił zakup innowacyjnych maszyn poligraficznych oraz wdrożone zostało nowoczesne oprogramowanie do zarządzania przygotowalnią offsetową dzięki temu do oferty Drukarni BIELDRUK wprowadzono całkowicie ulepszone trzy rodzaje produktów: opakowania klejone, materiały reklamowe oraz opakowania wysoko przetworzone. Dzięki realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską staliśmy się jedną z najlepiej wyposażonych drukarni w regionie.

Zapraszamy do współpracy.